Quĩ đầu tư chứng khoán - Quĩ đầu tư trái phiếu Bond Fund

Quĩ đầu tư chứng khoán - Quĩ đầu tư trái phiếu Bond Fund

Submitted by admin on Tue, 04/06/2021 - 21:23
Table of contents

Quĩ đầu tư trái phiếu (tiếng Anh: Bond Fund) là một loại quĩ đầu tư chứng khoán, với đối tượng đầu tư chủ yếu là trái phiếu và các công cụ nợ.

Quĩ đầu tư trái phiếu

Khái niệm

Quĩ đầu tư trái phiếu trong tiếng Anh là Bond fund.

Quĩ đầu tư trái phiếu là quĩ đầu tư mà đối tượng đầu tư chủ yếu là trái phiếu và các công cụ nợ.

Quĩ đầu tư trái phiếu có mức rủi ro đầu tư cũng như tiềm năng lợi nhuận thấp hơn quĩ đầu tư cổ phiếu và các loại hình quĩ đầu tư tài sản hỗn hợp. Quĩ trái phiếu phù hợp cho nhà đầu tư có mức độ chịu đựng rủi ro tương đối thấp, mong muốn có được dòng thu nhập từ lãi ổn định hàng năm.

Các loại quĩ đầu tư trái phiếu

Quĩ đầu tư trái phiếu bao gồm các loại:

+ Quĩ đầu tư trái phiếu chuyển đổi (convertible bond fund): loại quĩ này theo đuổi mức thu nhập hiện tại và sự tăng trưởng vốn trong tương lai. Các quĩ này đầu tư vào các trái phiếu kèm theo quyền được chuyển đổi sang cổ phiếu thường theo các điều kiện cam kết.

+ Quĩ đầu tư thu nhập – trái phiếu (income-bond fund): quĩ này theo đuổi mức lợi nhuận hiện tại cao. Các quĩ này đầu tư vào một tập hợp các trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ.

+ Quĩ đầu tư thu nhập chính phủ (government income fund): loại quĩ này theo đuổi lợi nhuận hiện tại. Các quĩ này đầu tư vào nhiều loại chứng khoán chính phủ bao gồm trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình, trái phiếu thế chấp…

+ Quĩ đầu tư trái phiếu toàn cầu (global bond fund): theo đuổi một mức thu nhập cao. Danh mục đầu tư của các quĩ này chủ yếu gồm các chứng khoán nợ của các công ty và các quốc gia trên toàn thế giới, kể cả chứng khoán nợ quốc gia.

+ Quĩ đầu tư trái phiếu công ty (corporate bond fund): theo đuổi một mức thu nhập cao. Danh mục đầu tư chủ yếu của các quĩ này gồm các trái phiếu công ty và một tỉ lệ trái phiếu kho bạc nhất định.

+ Quĩ đầu tư trái phiếu lợi suất cao (high-yield bond fund): theo đuổi một lợi suất cao nhưng chứa đựng một mức rủi ro cao hơn các quĩ trái phiếu công ty. Danh mục đầu tư các quĩ này gồm chủ yếu các trái phiếu của công ty bị đánh giá thấp.

+ Quĩ đầu tư trái phiếu địa phương dài hạn (municipal bond fund-long-term): theo đuổi thu nhập không bị đánh thuế bởi chính phủ. 

Các quĩ này đầu tư vào các trái phiếu do chính quyền địa phương phát hành nhằm cung cấp vốn cho các công trình địa phương như trường học, bệnh viện, cầu đường…

Currency Tags

Add new comment